Tietosuojaseloste
Oulun korkeakoulujen TEKkiläiset ry

Päivitetty 15.1.2020


1. Rekisterin nimi:
Oulun korkeakoulujen TEKkiläiset ry:n jäsenrekisteri


2. Rekisterinpitäjä:
Oulun korkeakoulujen TEKkiläiset ry, c/o Tekniikan akateemisten liitto, Teknologiantie 1, 90590
OULU


3. Yhteyshenkilö:
Juha Ahola, PL 4300, 90014 OULUN YLIOPISTO, juha.ahola@oulu.fi


4. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.


5. Käsiteltävät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:
Jäsenrekisterin tiedot kerätään yhdistyslaissa tarkoitetun jäsenluettelon ylläpitämiseksi, jäsenkelpoisuuden varmistamiseksi ja yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Lisäksi rekisteri mahdollistaa jäsenten muistamisen heidän merkkipäivinään. Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Rekisteriin säännönmukaisesti merkittävät tiedot ovat: etunimet, sukunimi, kotikunta, sähköpostiosoite, ammattiliiton jäsenyys, työpaikka. Lisäksi rekisterissä on tietoja, jotka rekisteröity on antanut liittymislomakkeella tai jäsentietojen tarkastuslomakkeella. Yhdistyksellä on käytössään rekisterit seuraavasti; rekisterin ylläpitäjän hallussa oleva lista sekä Yhdistysavain-palvelussa ylläpidettävä jäsenrekisteri. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on Yhdistysavain-palveluun sisäänkirjautuneena pääsy ja muutosoikeus jäsenlomakkeella antamiinsa tietoihin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään paperille tulostetulla yhdistyksen liittymislomakkeella tai sähköisesti osoitteessa https://otek.tek.fi/liity/lomake/


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan toimittaa pyydettäessä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:lle. Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään huolellisuutta noudattaen lukitussa tilassa. Sähköisesti käsiteltävät tiedot suojataan salasanoin ja siirretään vain suojattua yhteyttä käyttäen.


10. Tarkastusoikeus:
Rekisteriin merkityillä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastusoikeuden täyttämisestä on lähetettävä kirjallisena yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Vastaus tarkastupyyntöön toimitetaan kirjallisena tarkastusoikeutta käyttävän antamaan postiosoitteeseen.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tehdä korjausypyyntö rekisteriin merkittyjen tietojensa korjaamisesta. Korjauspyynnöstä on ilmettävä mitä rekisterin tietoja vaaditaan korjattavaksi. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on Yhdistysavain-palveluun sisäänkirjautuneena pääsy ja muutosoikeus jäsenlomakkeella antamiinsa tietoihin.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.